Circular Business Toolkit

Omställning från linjär till cirkulär ekonomi kräver ett systemperspektiv. Detta ställer krav på aktörerna i systemet och det blir många frågor som dyker upp i processen:

Hur ska vi på allvar kunna använda naturresurser till produkter och tjänster om vi samtidigt måste säkerställa bevarandet av naturliga ekosystem?

Går det att frikoppla ekonomisk tillväxt från negativ miljöpåverkan?

Hur kan vår affärsmodell bidra till ett system som säkerställer gott liv för alla människor och samtidigt håller sig inom de planetära gränserna?

Dessa frågor är möjliga att ta sig an utifrån ett designperspektiv där man utforskar och fastställer behoven i systemet och skapar lösningar som adresserar dessa. Utmaningen ligger i att hantera målkonflikter längs processen, vilket ställer krav på en genomtänkt strategi och systematisk ansats för att kunna göra rätt prioriteringar i alla lägen.

Syftet med Circular Business Toolkit är att tillhandahålla verktyg för företag att etablera och implementera en cirkulär strategi som knyter samman affärsmodell, produktdesign och materialval i syfte att öka resurseffektivitet, minska miljöpåverkan och bevara biologisk mångfald.

Läs hela Circular Business Toolkit här.